SURET w zakresie usług outsourcingu logistyki przemysłowej zwalnia Klienta z obciążeń związanych z kwestiami pracowniczymi, zakupowymi, serwisem i konserwacją sprzętu, a także dozoru technicznego oraz ochrony środowiska. Klienci nie tylko nie ponoszą kosztów obsługi, utrzymania i serwisu parku transportu wewnętrznego, ale uzyskują znaczną redukcję kosztów okołoprodukcyjnych i możliwość ich zmiany ze stałych na zmienne.

SURET wdraża u każdego Klienta zindywidualizowany system LEAN, którego podstawą jest ciągła optymalizacja procesów, standaryzacja stanowisk i operacji. Dzięki temu, w krótkim czasie firma Klienta uzyskuje istotną redukcję kosztów, uporządkowanie kultury organizacji i korzystny wizerunek przesiębiorstwa. To wymaga ścisłej współpracy, a ta jest istotą relacji SURETU z Klientami.

Logistyka produkcji

W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, oprócz wynajmu i serwisu wózków widłowych, SURET zapewnia także realizację wszystkich transportowych potrzeb firmy, przy pełnym wykorzystaniu własnego zaplecza technicznego i zespołu operatorów.
W ramach kompleksowej obsługi logistycznej produkcji zadba o dostarczenie surowców i komponentów do linii i gniazd produkcyjnych oraz transport pomiędzy konkretnymi stanowiskami produkcji. Logistyka produkcji realizowana przez SURET to:

 • pełna infrastruktura logistyczne (personel, sprzęt, serwis, kno-how)
 • dostawy metodą just-in-time, przy wykorzystaniu zasad lean i systemu kanban
 • płynny przepływ materiałów pomiędzy stanowiskami pracy,
 • transfer gotowych produktów do magazynów.

Pod względem strategicznym logistyka produkcji zapewnia ciągłość produkcji i dzieli się na określone obszary procesów. Najważniejsze z nich to:

 • dobór personelu

  Np. operacja konfekcji wymaga doboru personelu o zróżnicowanych umiejętnościach, a sezonowe czy rynkowe wahania ilości zamówień wymuszają szybką reakcję na dynamiczne zmiany i utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia. Oferowana przez SURET usługa logistyki produkcji zapewnia elastyczność i bezpieczną obsługę w takich niestabilnych warunkach.

 • zarządzanie procesami produkcji

  Logistyka produkcji to usługa pomocnicza, proces o wartości dodanej, dlatego SURET bierze odpowiedzialność za odbiór materiałów i półproduktów, ich magazynowanie i dostawę bezpośrednio na linię produkcyjną. Odpowiedzialność obejmuje konfiguranę i oznakowanie produktów, ich przechowywanie i transfer wg zasad kanban: Klient definiuje produkt, ilości i prognozy zapotrzebowania, a zespół SURET realizuje dostawę.

 • optymalizacja logistyki transportu

  Suret, przejmując logistykę przemysłową u Klienta, przeprowadza proces reorganizacji transportu wewnętrznego w sposób płyny i nie powodujący zakłóceń pracy, uwzględnia specyfikę branży, potrzeby przedsiębiorstwa i jego kierunki rozwoju. Zwykle odbywa się to przez przejęcie (odkupienie) parku transportowego, jego modyfikację wg rozpoznanych potrzeb i przejęcie pracowników dotychczasowej obsługi. SURET rozwija i modyfikuje przejętą strukturę produkcji w kierunku optymalizacji, czyli wyższej elastyczności i efektywności. Outsourcing to w tym wypadku: wymierny zysk przedsiębiorstwa w postaci redukcji kosztów jego funkcjonowania oraz możliwość zamiany kosztów stałych na zmienne.

Logistyka magazynowa

SURET realizuje działania w zakresie wszechstronnej obsługi magazynów wyrobów gotowych oraz zarządzania towarem przez wszystkie fazy logistyki magazynowej (wejście, przyjęcie, ewidencja, konfekcjonowanie, wyjście, załadunek). Spójne i przemyślane zarządzanie w ramach logistyki magazynowej pozwala na optymalizację procesów i redukcję ich kosztów.

SURET oferuje również obsługę w trybie consignment stock i call-off stock.
W ramach usługi consignment stock (składy konsygnacyjne) zapewnia Klientom ciągły dostęp do importowanych części i półfabrykatów z rynku europejskiego, a także spoza terytorium Unii Europejskiej. Magazynowanie produktów odbywa się w niewielkiej odległości od przedsiębiorstwa odbiorcy bądź bezpośrednio na terenie jego zakładu, dzięki czemu towar jest dostarczany bezpośrednio na linię produkcyjną. SURET zapewnia kompleksową obsługę dokumentacji dostaw, specyfikacje celne i podatkowe oraz bieżący monitoring w systemie informatycznym każdej operacji magazynowej.

Realizowana przez Firmę SURET usługa call-off stock ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu bezpieczeństwa poprzez stałe zapewnienie dostępu optymalnych ilości zasobów dla płynnego utrzymanie ciągłości produkcji.

W ramach outsourcingu logistyki magazynowej SURET zapewnia:

 • obsługę gospodarki magazynowej, w tym komisjonowanie i konfekcjonowanie,
 • prowadzenie magazynu wysyłkowego wraz z kontrolą jakości,
 • obsługę dokumentacji, formalności celnych i podatkowych,
 • dostawy metodą just-in-time,
 • doradztwo, sprzedaż i montaż konstrukcji regałów magazynowych.

Fachowcy SURET pomogą Klientowi w wyborze i montażu takich regałów magazynowych, które pozwolą efektywnie zagospodarować przestrzeń magazynową. Oferta SURET obejmuje szeroką gamę wyposażenia magazynowego renomowanych dostawców.

Usługi dodatkowe

SURET w ramach kompleksowej obsługi wykonuje usługi z grupy tzw. VAS. Obejmują one m.in. kompletację, znakowanie, metkowanie i pakowanie, a każda operacja jest ewidencjonowana w systemie informatycznym logistyki magazynowej (MES).

Zalety outsourcingu logistyki przemysłowej

Usługa logistyki przemysłowej realizowana w formie outsourcingu przez SURET
przynosi Klientowi szereg korzyści:

 • wzrost produktywności per capita
 • wzrost efektywności ekonomicznej przez transfer know-how i nowoczesnych technologii
 • możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy (core business)
 • redukcja ryzyka biznesowego, którego część przejmuje SURET
 • zmniejszenie kapitału inwestycyjnego i pracującego
 • większa mobilność i elastyczność transportu wewnętrznego
 • poprawa jakości obsługi przez koncentrację na produkcji i sprzedaży
 • redukcja nadzoru i struktur zarządzania w obszarze logistyce przemysłowej
 • a przez to - zwiększenie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • pełna przewidywalność kosztów i ich redukcja
 • szybsza reakcja na potrzeby sprzętowo – transportowe (zasoby SURET)
 • brak kosztów rekrutacji
 • płatność za rzeczywiste roboczogodziny lub usługi
 • elastyczne usługi wg potrzeb Klienta.

Bogate doświadczenie, unikalna wiedza i nowoczesne zarzadzanie, wraz z doborową kadrą: menedżerami ds. logistyki, pracownikami produkcji, kierownikami i pracownikami magazynów oraz koordynatorami logistyki, SURET z sukcesem rozwija logistykę przemysłową u swoich Klientów – partnerów.

Kontakt