Kim jesteśmy

Jesteśmy liderem, ekspertem od logistyki przemysłowej.

Zaczynaliśmy w 1992 roku, kiedy polski rynek dopiero się rodził. Rozwijaliśmy się wraz z nim, konsekwentnie przez lata budując swoją pozycję. Inwestycje w nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania i coraz większe doświad– czenie, przyniosły nam kapitał „know-how”, którym teraz dzielimy się z naszymi Partnerami. Dzisiaj, po 25 latach, jesteśmy liderami w zakresie logistyki przemysłowej. Dziś my wyznaczamy standardy.

Działamy w kilkunastu oddziałach na terenie Polski. Współpracujemy z naszymi Partnerami tak blisko, jak tylko to możliwe. Tworzymy z nimi jeden organizm. Widzimy ich potrzeby i natychmiast reagujemy na pojawiające się wyzwania, stale doskonaląc stosowane rozwiązania. Możemy być również Twoim Partnerem. Możemy przyczynić się do sukcesu Twojej firmy.
Jak to zrobimy?

Polityka jakości

Jakość świadczonych usług oraz terminowość ich wykonania, to istota dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Wywiązanie się z zobowiązań stanowi podstawę w zdobywaniu zaufania Klienta, które może się przerodzić z czasem w decyzję o stałej współpracy.

Nasza firma jest przykładem wysokiej świadomości jakościowej, którą rozwinęli w sobie nasi pracownicy. Ma to ogromny wpływ na charakter świadczonych przez Spółkę SURET usług w zakresie logistyki wewnątrzzakładowej, a także remontów, napraw i serwisu urządzeń transportu wewnętrznego. To sprawia, że staliśmy się bezkonkurencyjni i odnieśliśmy niewątpliwy sukces na rynku.

Firma SURET posiada zgodność z normą ISO 9001, potwierdzoną uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu. System zarządzania jakością, który wdrożyliśmy, ma na celu zagwarantowanie spełnienia wymagań naszych Klientów i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Zasady regulujące realizację stawianych przez kierownictwo przedsiębiorstwa celów jakościowych, opisane zostały w Księdze Zarządzania Zintegrowanego. Są tam przedstawione informacje dla klientów i pracowników na temat działań podejmowanych przez firmę SURET w celu zapewnienie właściwej jakości wszystkim świadczonym usługom. Poprzez realizację szkoleń doskonalących umiejętności naszych pracowników, ciągle ulepszamy ofertę usług, ku zadowoleniu naszych Klientów.

Polityka środowiskowa

Naszym priorytetem jest dbanie o środowisko naturalne poprzez wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju. Mają one na celu zapewnienie warunków techniczno-organizacyjnych, umożliwiających ograniczenie i nadzorowanie wpływów działalności gospodarczej firmy na jej otoczenie. Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego oraz potencjalne skutki oddziaływania naszej firmy na nie, podejmujemy konieczne kroki dla usprawnienia działań na rzecz ochrony przyrody.

W ramach tych działań zobowiązaliśmy się do:

 • doskonalenia systemu zarządzania Spółką,
 • prowadzenia działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń, które powstają w wyniku usługowego charakteru funkcjonowania firmy,
 • stosowania się do ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności Spółki SURET;

Zobowiązania, których się podjęliśmy, realizujemy poprzez:

 • stosowanie w procesie produkcyjnym technologii proekologicznych oraz prac modernizacyjnych związanych z ograniczeniem i utrzymaniem wielkości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na dopuszczalnie niskim poziomie,
 • racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
 • udoskonalanie gospodarki zarządzania odpadami,
 • szkolenie pracowników w ramach kształtowania świadomego i odpowiedzialnego podejścia do działań sprzyjających ochronie środowiska,
 • okresową ocenę skuteczności wdrożonych celów i zadań,
 • kreowanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska.

Polityka bhp

Jednym z podstawowych zadań naszej firmy jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, ochrona zdrowia i warunków socjalnych oraz przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Zarząd firmy wierzy, że ciągła poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwoli całkowicie zapobiec wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
Mając na uwadze świadomość potencjalnych skutków oddziaływania w zakresie BHP, ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy i konieczność usprawnienia działań na jego rzecz zobowiązujemy się do:

 • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania Spółką, kładąc szczególny nacisk na wzrost troski o stan BHP jako jednego z najważniejszych czynników strategicznych,
 • prowadzenia działań związanych ze zmniejszeniem zagrożeń wynikających z oceny ryzyka zawodowego, które wynika z usługowego charakteru funkcjonowania Spółki,
 • spełniania wymagań ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących BHP oraz innych wymagań dotyczących działalności Spółki,

Niniejszą politykę BHP realizujemy poprzez:

 • stosowanie w procesie produkcyjnym technologii bezpiecznych dla człowieka i otoczenia,
 • prowadzenie prac modernizacyjnych związanych z ograniczeniem i utrzymaniem ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy na dopuszczalnie niskim poziomie,
 • szkolenie pracowników oraz kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do działań sprzyjających BHP ,
 • okresową ocenę skuteczności realizacji przyjętych celów i zadań,
 • kreowanie wizerunku firmy bezpiecznej dla pracowników i zleceniobiorców

Polityka BHP jest znana wszystkim pracownikom oraz współpracownikom SURET.

Kontakt