Logistyka produkcji

SURET w zakresie usług outsourcingu logistyki przemysłowej zwalnia Klienta z obciążeń związanych z kwestiami pracowniczymi, zakupowymi, serwisem i konserwacją sprzętu, a także dozoru technicznego oraz ochrony środowiska. Klienci nie tylko nie ponoszą kosztów obsługi, utrzymania i serwisu parku transportu wewnętrznego, ale uzyskują znaczną redukcję kosztów okołoprodukcyjnych i możliwość ich zmiany ze stałych na zmienne.

SURET wdraża u każdego Klienta zindywidualizowany system LEAN, którego podstawą jest ciągła optymalizacja procesów, standaryzacja stanowisk i operacji. Dzięki temu, w krótkim czasie firma Klienta uzyskuje istotną redukcję kosztów, uporządkowanie kultury organizacji i korzystny wizerunek przedsiębiorstwa. To wymaga ścisłej współpracy, a ta jest istotą relacji SURETU z Klientami.

W ramach logistyki produkcji zajmujemy się pełną obsługą transportu wewnętrznego oraz procesami dookoła produkcyjnymi. Są to zagadnienia ściśle związane z intralogistyką po rozwiązania, której coraz chętniej sięgają przedsiębiorstwa produkcyjne zainteresowane modelem lean manufacturing. W naszym ujęciu logistyki produkcji klient zwolniony jest z obciążeń związanych między innymi z kwestiami pracowniczymi, zakupowymi, serwisem i konserwacją sprzętu, czy też dozoru technicznego oraz ochrony środowiska. U każdego Klienta wdrażamy system zindywidualizowany LEAN, którego podstawą jest ciągłe doskonalenie, optymalizacja procesów, a także standaryzacja stanowisk i wykonywanych operacji. Dzięki temu Nasz Klient w krótkim czasie uzyskuje istotną redukcję kosztów oraz uporządkowanie kultury organizacji, co prowadzi do poprawy wizerunku przedsiębiorstwa.

Kompleksowa obsługa logistyczna przedsiębiorstwa realizowana przez naszą firmę zapewnia nie tylko wynajem i serwis wózków widłowych, ale także realizację wszystkich transportowych potrzeb firmy. Zajmując się logistyką produkcji zapewniamy naszym Klientom:

 • Pełną infrastrukturę logistyczną (sprzęt, personel, serwis, know-how),
 • Transfer gotowych produktów do magazynów,
 • Płynny przepływ materiałów pomiędzy stanowiskami pracy,
 • Dostawy metodą just-in-time przy wykorzystaniu zasad lean oraz systemu kanban.
 • Wdrożenie pakietu bezpieczeństwa oraz nowych technologii w transporcie wewnętrznym

W ramach kompleksowej obsługi logistycznej przedsiębiorstwa, oprócz wynajmu i serwisu wózków widłowych, SURET zapewnia także realizację wszystkich transportowych potrzeb firmy, przy pełnym wykorzystaniu własnego zaplecza technicznego i zespołu operatorów.
W ramach kompleksowej obsługi logistycznej produkcji zadba o dostarczenie surowców i komponentów do linii i gniazd produkcyjnych oraz transport pomiędzy konkretnymi stanowiskami produkcji usprawniając tym samym nie tylko transport wewnątrzzakładowy, ale przede wszystkim proces produkcyjny. Logistyka produkcji realizowana przez SURET to:

 • pełna infrastruktura logistyczne (personel, sprzęt, serwis, kno-how)
 • dostawy metodą just-in-time, przy wykorzystaniu zasad lean i systemu kanban
 • płynny przepływ materiałów pomiędzy stanowiskami pracy,
 • transfer gotowych produktów do magazynów.

Pod względem strategicznym logistyka produkcji zapewnia ciągłość produkcji i dzieli się na określone obszary procesów. Najważniejsze z nich to:

 • dobór personelu

  Np. operacja konfekcji wymaga doboru personelu o zróżnicowanych umiejętnościach, a sezonowe czy rynkowe wahania ilości zamówień wymuszają szybką reakcję na dynamiczne zmiany i utrzymanie optymalnego poziomu zatrudnienia. Oferowana przez SURET usługa logistyki produkcji zapewnia elastyczność i bezpieczną obsługę w takich niestabilnych warunkach.
   
 • zarządzanie procesami produkcji

  Logistyka produkcji to usługa pomocnicza, proces o wartości dodanej, dlatego SURET bierze odpowiedzialność za odbiór materiałów i półproduktów, ich magazynowanie i dostawę bezpośrednio na linię produkcyjną. Odpowiedzialność obejmuje konfiguranę i oznakowanie produktów, ich przechowywanie i transfer wg zasad kanban: Klient definiuje produkt, ilości i prognozy zapotrzebowania, a zespół SURET realizuje dostawę.
   
 • optymalizacja logistyki transportu i logistyka transportu wewnętrznego

  Suret, przejmując logistykę przemysłową u Klienta, przeprowadza proces reorganizacji transportu wewnętrznego w sposób płyny i nie powodujący zakłóceń pracy, uwzględnia specyfikę branży, potrzeby przedsiębiorstwa i jego kierunki rozwoju. Zwykle odbywa się to przez przejęcie (odkupienie) parku transportowego, jego modyfikację wg rozpoznanych potrzeb i przejęcie pracowników dotychczasowej obsługi. SURET rozwija i modyfikuje przejętą strukturę produkcji w kierunku optymalizacji, czyli wyższej elastyczności i efektywności. Outsourcing to w tym wypadku: wymierny zysk przedsiębiorstwa w postaci redukcji kosztów jego funkcjonowania oraz możliwość zamiany kosztów stałych na zmienne.

Logistyka transportu wewnętrznego

Stanowiący integralną część intralogistyki transport wewnątrzzakładowy odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie produkcji. Dlatego też, aby w pełni zoptymalizować koszty produkcji, w tym także koszty transportu związanego z obsługą dostaw zewnętrznych i rozchodów wewnętrznych, planujemy i realizujemy dla Klientów działania w zakresie wszechstronnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań transportowych.

W ramach logistyki transportu wewnętrznego zajmujemy się:

 • Kompleksową analizą potrzeb transportowych przedsiębiorstwa,
 • Oceną zastanego parku transportowego,
 • Zarządzaniem pracownikami przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby zapewnieniem wsparcia poprzez outsourcing wykwalifikowanych pracowników,
 • Stały monitoring efektywności wdrażanych zmian.

Reasumując, warto podkreślić, że intralogistyka w każdej firmie ma znaczny wpływ na całościowe koszty produkcyjne. To przede wszystkim dlatego przedsiębiorstwa powinny poświęcić temu zagadnieniu odpowiednią ilość uwagi. Oferując Naszym Klientom kompleksowe rozwiązania z zakresu intralogistyki wychodzimy pomagamy nie tylko w optymalizacji kosztów produkcyjnych, ale również w podniesieniu jakości produktów gotowych oraz poprawie standardów obsługi klienta. W ten sposób intralogistyka przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku marki na rynku, do czego zmierza przecież każda firma produkcyjna, i nie tylko.

Transport wewnątrzzakładowy odgrywa istotną rolę w procesie produkcji, i jako taki podlega pod szerokorozumianą logistykę produkcji. W celu optymalizacji kosztów produkcji, w tym także kosztów transportowych związanych z obsługą dostaw zewnętrznych oraz rozchodu wewnętrznego surowców SURET planuje i realizuje działania w zakresie wszechstronnego wdrażania nowoczesnych rozwiązań transportowych i zarządzania nimi.

Poprzez efektywną logistykę wewnętrzną, zarządzany transport wewnątrzzakładowy zapewnia wielopłaszczyznowe wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie realizacji produkcji. Jednocześnie umożliwia znaczącą redukcję kosztów produkcji, a w rezultacie podniesienie konkurencyjności wyrobów przedsiębiorstwa na rynku.

W ramach logistyki transportu wewnętrznego SURET zapewnia:

 • kompleksową analizę potrzeb transportowych przedsiębiorstwa,
 • ocenę zastanego parku transportowego,
 • odkupienie oraz modernizację parku transportowego,
 • zarządzanie pracownikami przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby zapewnienie wsparcia poprzez outsourcing wykwalifikowanych pracowników,
 • stały monitoring efektywności wdrażanych zmian oraz projektowanie usprawnień.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Usługi dodatkowe

SURET w ramach kompleksowej obsługi wykonuje usługi z grupy tzw. VAS. Obejmują one m.in. kompletację, znakowanie, metkowanie i pakowanie, a każda operacja jest ewidencjonowana w systemie informatycznym logistyki magazynowej (MES).

Zalety outsourcingu logistyki przemysłowej

Usługa logistyki przemysłowej realizowana w formie outsourcingu przez SURET obejmuje szereg złożonych procesów, takich jak logistyka produkcji czy obsługa procesów transportowych w zakresie dostaw do Klienta oraz realizacji transportu wewnątrzzakładowego. Jej wybór przynosi Klientowi szereg korzyści:

 • wzrost produktywności per capita
 • wzrost efektywności ekonomicznej przez transfer know-how i nowoczesnych technologii
 • możliwość koncentracji na podstawowej działalności firmy (core business)
 • redukcja ryzyka biznesowego, którego część przejmuje SURET
 • zmniejszenie kapitału inwestycyjnego i pracującego
 • większa mobilność i elastyczność transportu wewnętrznego
 • poprawa jakości obsługi przez koncentrację na produkcji i sprzedaży
 • redukcja nadzoru i struktur zarządzania w obszarze logistyce przemysłowej
 • a przez to - zwiększenie sprawności organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • pełna przewidywalność kosztów i ich redukcja
 • szybsza reakcja na potrzeby sprzętowo – transportowe (zasoby SURET)
 • brak kosztów rekrutacji
 • płatność za rzeczywiste roboczogodziny lub usługi
 • elastyczne usługi wg potrzeb Klienta.

Bogate doświadczenie, unikalna wiedza i nowoczesne zarzadzanie, wraz z doborową kadrą: menedżerami ds. logistyki, pracownikami produkcji, kierownikami i pracownikami magazynów oraz koordynatorami logistyki, SURET z sukcesem rozwija logistykę przemysłową u swoich Klientów – partnerów.

Kontakt